FPP de Horst
Nieuws

Het levensloopteam loopt

In oktober 2018 is de pilot Implementatie Ketenveldnorm van start gegaan in vier pilotregio’s. In Limburg is de Rooyse Wissel aangewezen als regiehouder. Vanuit de pilot wordt een nieuw zorgproduct vormgegeven: ketenveldnorm voor levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg (BIV).

Provinciaal projectleider Linda van ’t Land: “Invoering van de ketenveldnorm moet ervoor zorgen dat mensen die intensieve zorg nodig hebben, maar nu door hun problematiek tussen de wal en het schip vallen, in de toekomst wél goed geholpen en gevolgd worden. Het gaat hierbij om mensen die gevaarlijk gedrag kunnen vertonen als gevolg van een psychiatrische aandoening, een (licht) verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Zij krijgen forensische zorg zonder een juridische titel te hebben.
Het levensloopteam levert intensieve ambulante zorg met een persoonsgerichte aanpak op alle leefgebieden. Opschaling naar beveiligde intensieve zorg is vanuit de levensloopfunctie mogelijk vanuit een Rechterlijke Machtiging."

Levenslang betrokken
"In Limburg bestaat het levensloopteam uit het ForFACT-team waarbinnen een levensloopcasemanager werkt. Deze levensloopcasemanagers werken conform de ketenveldnorm. Dat wil zeggen dat zij minimaal twee jaar en indien nodig levenslang nauw betrokken zijn bij een casus. Daarnaast zijn er korte lijnen met specialisten, sociaal domein, zorgaanbieders,  veiligheidspartners en familieperspectief."

Aanmelden
Een casus aanmelden voor het levensloopteam loopt via een van de vijf Veiligheidshuizen in Limburg. “Daar komen complexe regio-overstijgende vragen rondom zorg en veiligheid nu ook samen. Duidelijk moet zijn dat alle reguliere en voorliggende zorg niet passend is gebleken."


Meer informatie over de ketenveldnorm